Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=8 Vị trí Trung Tâm Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)