Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 GRE General
2017-06-28
10:00 AM
1 TOEFL iBT
2017-06-25
9:00 AM
2 TOEIC Speaking & Writing
2017-06-17
PM
3 GRE General
2017-06-12
10:00 AM
4 TOEIC Speaking & Writing
2017-06-11
AM
5 TOEFL iBT
2017-06-10
9:00 AM
6 TOEFL iBT
2017-06-03
9:00 AM
7 SAT
2017-06-03
8:00 AM
8 SAT
2017-06-03
8:00 AM
9 TOEFL iBT
2017-05-27
9:00 AM
10 GRE General
2017-05-26
10:00 AM
11 TOEIC Speaking & Writing
2017-05-24
PM
12 TOEIC Speaking & Writing
2017-05-21
AM
13 TOEFL iBT
2017-05-20
9:00 AM
14 GRE General
2017-05-14
10:00 AM
15 TOEIC Speaking & Writing
2017-05-13
PM
16 TOEFL iBT
2017-05-06
9:00 AM
17 SAT
2017-05-06
8:00 AM
18 SAT
2017-05-06
8:00 AM
19 TOEIC
2017-04-28
8:15 AM Sau 10-12 ngày
20 TOEIC
2017-04-28
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
21 TOEIC
2017-04-27
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
22 TOEIC Speaking & Writing
2017-04-26
PM
23 TOEIC
2017-04-26
8:15 AM Sau 10-12 ngày
24 TOEFL ITP
2017-04-26
Sáng: 07:30 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.
Tắt [X]