Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2020-08-05
13g45 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
1 TOEIC
2020-08-05
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
2 TOEIC
2020-08-04
11:15 AM; 16:00 PM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
3 TOEIC
2020-08-03
11:15; 16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
4 TOEIC
2020-08-03
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
5 TOEIC
2020-08-02
8:30; 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
6 TOEIC
2020-08-02
AM , PM Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
7 TOEIC
2020-08-01
11:15; 16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
8 TOEIC
2020-08-01
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
9 TOEIC
2020-07-31
8g15 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
10 TOEIC
2020-07-31
8:30; 11:15; 13:00; 16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
11 TOEIC
2020-07-31
13g45 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
12 TOEIC
2020-07-31
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
13 TOEIC
2020-07-31
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
14 TOEIC
2020-07-30
11:15; 16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
15 TOEIC
2020-07-30
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
16 TOEIC
2020-07-30
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
17 TOEIC
2020-07-29
8g15 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
18 TOEIC
2020-07-29
16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
19 TOEIC
2020-07-29
AM , PM Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
20 TOEIC
2020-07-28
8:30; 13:00; 16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
21 TOEIC
2020-07-27
08:30; 11:15; 13:00; 16:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
22 TOEIC
2020-07-27
AM , PM Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
23 TOEIC
2020-07-26
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
24 TOEIC
2020-07-26
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.