Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2017-09-19
13:45 Sau 5 ngày làm việc
1 TOEIC
2017-09-19
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
2 TOEIC
2017-09-18
8:15 AM Sau 5 ngày làm việc
3 TOEIC
2017-09-18
13:45 Sau 5 ngày làm việc
4 TOEIC
2017-09-18
8:30 AM Sau 5 ngày làm việc
5 TOEIC
2017-09-18
13:45 Sau 5 ngày làm việc
6 TOEIC
2017-09-18
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
7 TOEIC
2017-09-17
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
8 TOEIC
2017-09-16
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
9 TOEIC
2017-09-15
8:15 AM Sau 10-12 ngày
10 TOEIC
2017-09-15
8:15 AM Sau 5 ngày làm việc
11 TOEIC
2017-09-15
13:45 Sau 5 ngày làm việc
12 TOEIC
2017-09-15
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
13 TOEIC
2017-09-15
8g15 2017-09-27
14 TOEIC
2017-09-14
8:15 AM Sau 5 ngày làm việc
15 TOEIC
2017-09-14
13:45 Sau 5 ngày làm việc
16 TOEIC
2017-09-14
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
17 TOEIC
2017-09-13
8:15 AM Sau 10-12 ngày
18 TOEIC
2017-09-13
8:15 AM Sau 5 ngày làm việc
19 TOEIC
2017-09-13
13:45 Sau 5 ngày làm việc
20 TOEIC
2017-09-13
8:30 AM Sau 5 ngày làm việc
21 TOEIC
2017-09-13
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
22 TOEIC
2017-09-13
8g15 2017-09-25
23 TOEIC
2017-09-12
13:45 Sau 5 ngày làm việc
24 TOEIC
2017-09-12
8:30 AM Sau 5 ngày làm việc

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.