Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2019-05-02
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
1 TOEIC
2019-04-27
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
2 TOEIC
2019-04-27
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 Số 538 CMT8
3 TOEIC
2019-04-27
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
4 TOEIC
2019-04-26
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
5 TOEIC
2019-04-26
8:30 ; 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
6 TOEIC
2019-04-25
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
7 TOEIC
2019-04-25
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
8 TOEIC
2019-04-24
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
9 TOEIC
2019-04-24
8:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
10 TOEIC
2019-04-23
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 Số 538 CMT8
11 TOEIC
2019-04-22
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
12 TOEIC
2019-04-22
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
13 TOEIC
2019-04-21
8:30 ; 13:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
14 TOEIC
2019-04-21
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
15 TOEIC
2019-04-20
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
16 TOEIC
2019-04-20
8:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
17 TOEIC
2019-04-20
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
18 TOEIC
2019-04-19
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 Số 538 CMT8
19 TOEIC
2019-04-19
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
20 TOEIC
2019-04-19
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
21 TOEIC
2019-04-18
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8
22 TOEIC
2019-04-18
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
23 TOEIC
2019-04-17
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
24 TOEIC
2019-04-17
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại lầu 7 số 538 CMT8

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.