Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2016-09-30
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
1 TOEIC
2016-09-29
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
2 TOEIC
2016-09-29
8:15 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
3 TOEIC
2016-09-29
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
4 TOEIC
2016-09-28
8:30 am 10-12 ngày sau
5 TOEIC
2016-09-28
Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
6 TOEIC
2016-09-28
8:15 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
7 TOEIC
2016-09-28
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
8 TOEIC
2016-09-27
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
9 TOEIC
2016-09-27
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
10 TOEIC
2016-09-26
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
11 TOEIC
2016-09-26
8:15 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
12 TOEIC
2016-09-26
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
13 TOEIC
2016-09-25
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
14 TOEIC
2016-09-24
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
15 TOEIC
2016-09-24
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
16 TOEIC
2016-09-23
8:30 am 10-12 ngày sau
17 TOEIC
2016-09-23
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
18 TOEIC
2016-09-23
8:15 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
19 TOEIC
2016-09-23
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
20 TOEIC
2016-09-22
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm
21 TOEIC
2016-09-22
8:15 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
22 TOEIC
2016-09-22
13:45 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
23 TOEIC
2016-09-21
8:30 am 10-12 ngày sau
24 TOEIC
2016-09-21
Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.