Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2019-09-19
8:30 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc
1 TOEFL ITP
2019-09-18
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
2 TOEIC
2019-09-18
Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
3 TOEIC
2019-09-18
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
4 TOEIC
2019-09-18
8:30 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc
5 TOEIC
2019-09-18
13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
6 TOEIC
2019-09-17
13:45 Sau 5 ngày làm việc
7 TOEIC
2019-09-17
8:15 Sau 5 ngày làm việc
8 TOEFL ITP
2019-09-17
13:45 Sau 5 ngày làm việc
9 TOEIC
2019-09-16
8:30 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc
10 TOEIC
2019-09-16
8:15 Sau 5 ngày làm việc
11 TOEIC
2019-09-15
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
12 TOEIC Speaking & Writing
2019-09-14
PM Sau 17 ngày
13 GRE Subject
2019-09-14
8:00 AM
14 TOEIC Speaking & Writing
2019-09-14
PM Sau 3 tuần
15 TOEIC
2019-09-14
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
16 TOEIC SP
2019-09-14
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
17 TOEIC
2019-09-13
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
18 TOEIC
2019-09-13
13:45 Sau 5 ngày làm việc
19 TOEIC
2019-09-13
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
20 MOS
IC3
2019-09-12
PM Sau 4-6 tuần
21 TOEIC
2019-09-12
8:30 ; 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
22 TOEIC
2019-09-11
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
23 TOEFL ITP
2019-09-11
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
24 TOEIC
2019-09-11
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.