Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2019-09-11
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
1 TOEIC
2019-09-11
Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
2 TOEIC
2019-09-10
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
3 TOEIC
2019-09-10
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
4 TOEFL ITP
2019-09-10
8:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
5 TOEFL ITP
2019-09-10
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
6 TOEIC
2019-09-09
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
7 TOEFL iBT
2019-09-07
9:00 AM
8 TOEFL iBT
2019-09-07
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
9 TOEIC
2019-09-07
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
10 GRE General
2019-09-06
10:00 AM
11 TOEIC
2019-09-06
8:15 AM Sau 07 ngày làm việc
12 MOS
IC3
2019-09-05
PM Sau 4-6 tuần
13 TOEFL ITP
2019-09-05
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
14 IC3
2019-09-05
13g45 Sau 4-6 tuần
15 MOS
2019-09-05
13g45 Sau 4-6 tuần
16 TOEIC
2019-09-05
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
17 TOEIC
2019-09-04
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
18 TOEFL ITP
2019-09-03
8:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
19 TOEIC
2019-09-03
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
20 TOEIC
2019-08-30
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
21 TOEIC
2019-08-30
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
22 MOS
IC3
2019-08-29
PM Sau 4-6 tuần
23 TOEIC
2019-08-29
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
24 TOEIC
2019-08-29
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.