Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2019-08-29
8:15 AM Sau 07 ngày làm việc
1 TOEIC Speaking & Writing
2019-08-28
PM Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
2 TOEIC Speaking & Writing
2019-08-28
PM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
3 TOEFL ITP
2019-08-28
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
4 TOEIC
2019-08-28
8:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
5 TOEIC
2019-08-28
8:15 AM Sau 07 ngày làm việc
6 TOEFL ITP
2019-08-27
8:30 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
7 TOEIC
2019-08-27
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
8 TOEIC
2019-08-27
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
9 TOEIC
2019-08-26
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
10 TOEIC
2019-08-26
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
11 TOEIC
2019-08-25
8:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
12 TOEFL iBT
2019-08-24
9:00 AM
13 TOEIC
2019-08-24
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
14 TOEFL iBT
2019-08-24
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
15 TOEIC
2019-08-23
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
16 TOEIC
2019-08-23
13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
17 GRE General
2019-08-22
10:00 AM
18 MOS
IC3
2019-08-22
PM Sau 4-6 tuần
19 TOEFL ITP
2019-08-22
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
20 TOEIC
2019-08-22
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
21 TOEIC
2019-08-22
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
22 TOEIC
2019-08-21
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
23 TOEIC
2019-08-21
8g15, 13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
24 TOEIC
2019-08-21
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.