Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC
2020-01-10
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
1 TOEFL ITP
2020-01-09
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
2 TOEIC
2020-01-09
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
3 TOEFL ITP
2020-01-09
13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
4 TOEIC
2020-01-09
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
5 MOS
IC3
2020-01-09
PM Sau 4-6 tuần
6 TOEFL ITP
2020-01-08
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
7 TOEIC
2020-01-08
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
8 TOEIC
2020-01-08
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
9 TOEIC
2020-01-08
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
10 TOEFL ITP
2020-01-07
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
11 TOEIC
2020-01-07
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
12 TOEIC
2020-01-06
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
13 TOEIC
2020-01-06
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
14 TOEIC
2020-01-05
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
15 TOEFL iBT
2020-01-04
9:00
16 TOEFL iBT
2020-01-04
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
17 TOEIC
2020-01-04
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
18 TOEIC
2020-01-03
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
19 TOEIC
2020-01-03
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
20 TOEIC
2020-01-03
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
21 TOEIC
2020-01-03
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
22 TOEIC
2020-01-02
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
23 MOS
IC3
2020-01-02
PM Sau 4-6 tuần
24 TOEIC
2020-01-02
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.