Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 MOS
IC3
2019-12-31
AM/PM Sau 6 - 8 tuần
1 TOEIC
2019-12-31
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
2 TOEIC
2019-12-31
8:30 ; 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
3 MOS
IC3
2019-12-30
AM/PM Sau 6 - 8 tuần
4 TOEIC
2019-12-30
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
5 TOEIC
2019-12-30
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
6 TOEIC
2019-12-29
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
7 TOEIC
2019-12-28
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
8 TOEIC
2019-12-28
8:15 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
9 TOEIC
2019-12-27
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
10 TOEIC
2019-12-27
13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
11 TOEIC
2019-12-27
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
12 TOEIC
2019-12-27
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
13 TOEIC
2019-12-27
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
14 MOS
IC3
2019-12-26
AM/PM Sau 6 - 8 tuần
15 TOEIC
2019-12-26
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
16 MOS
IC3
2019-12-26
PM Sau 4-6 tuần
17 TOEIC
2019-12-26
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
18 TOEIC
2019-12-26
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
19 TOEIC Bridge
2019-12-26
13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
20 MOS
IC3
2019-12-25
AM/PM Sau 6 - 8 tuần
21 TOEIC
2019-12-25
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
22 TOEIC
2019-12-25
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
23 TOEIC
2019-12-25
13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
24 TOEIC
2019-12-25
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.