Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEIC Speaking & Writing
2019-11-03
AM Sau 3 tuần
1 TOEFL iBT
2019-11-02
9:00 AM
2 SAT
2019-11-02
8:00 AM
3 GRE General
2019-10-31
10:00 AM
4 TOEFL iBT
2019-10-27
9:00 AM
5 TOEFL iBT
2019-10-27
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
6 TOEFL iBT
2019-10-26
9:00 AM
7 GRE Subject
2019-10-26
8:00 AM
8 TOEFL iBT
2019-10-26
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
9 TOEIC Speaking & Writing
2019-10-23
PM Sau 17 ngày
10 TOEIC Speaking & Writing
2019-10-23
PM Sau 3 tuần
11 TOEFL iBT
2019-10-19
9:00 AM
12 TOEFL iBT
2019-10-19
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
13 TOEFL iBT
2019-10-13
9:00 AM
14 TOEFL iBT
2019-10-13
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
15 TOEFL iBT
2019-10-12
9:00 AM
16 TOEIC Speaking & Writing
2019-10-12
PM Sau 17 ngày
17 TOEIC Speaking & Writing
2019-10-12
PM Sau 3 tuần
18 TOEFL iBT
2019-10-12
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
19 GRE General
2019-10-10
10:00 AM
20 TOEIC Speaking & Writing
2019-10-06
AM Sau 17 ngày
21 TOEIC Speaking & Writing
2019-10-06
AM Sau 3 tuần
22 SAT
2019-10-05
8:00 AM
23 MOS
IC3
2019-10-03
PM Sau 4-6 tuần
24 TOEIC
2019-09-29
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.