Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEFL iBT
2019-09-28
9:00 AM
1 TOEFL iBT
2019-09-28
9:00 AM Sau 6 - 8 tuần
2 TOEIC
2019-09-28
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
3 GRE General
2019-09-27
10:00 AM
4 TOEIC
2019-09-27
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
5 TOEIC
2019-09-27
8:30 Sau 5 ngày làm việc
6 TOEIC
2019-09-27
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
7 MOS
IC3
2019-09-26
PM Sau 4-6 tuần
8 TOEIC
2019-09-26
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
9 TOEIC
2019-09-26
8:30 Sau 5 ngày làm việc
10 TOEIC Speaking & Writing
2019-09-25
PM Sau 17 ngày
11 TOEIC Speaking & Writing
2019-09-25
PM Sau 3 tuần
12 TOEFL ITP
2019-09-25
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
13 TOEIC Speaking & Writing
2019-09-25
13g30, 15g00 Sau 3 tuần
14 TOEIC
2019-09-25
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
15 TOEIC
2019-09-25
8:30 Sau 5 ngày làm việc
16 TOEIC
2019-09-24
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
17 TOEFL ITP
2019-09-24
8:30 Sau 5 ngày làm việc
18 TOEIC
2019-09-24
13:45 Sau 5 ngày làm việc
19 TOEIC
2019-09-24
Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
20 TOEIC
2019-09-24
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
21 TOEIC
2019-09-23
8:30 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc
22 TOEIC
2019-09-23
Sáng: 08:30; Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
23 TOEIC
2019-09-22
Sáng: 08:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
24 TOEFL iBT
2019-09-21
9:00 AM

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.