Lịch thi và trả kết quả

Thông báo một số thay đổi trong dịch vụ cung cấp giai đoạn tập huấn nội bộ của IIG Việt Nam

 

            Kính gửi Quý khách hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh,

    Do có lịch tập huấn nội bộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, IIG Việt Nam xin thông báo một số thay đổi đối với các dịch vụ cung cấp tới khách hàng trong thời gian diễn ra sự kiện như sau:

** Tại Hà Nội:

-   Lịch trả kết quả thay đổi trong những ngày diễn ra tập huấn như sau:

Ngày thi

Ngày trả kết quả

22/06/2018
04/07/2018
24/06/2018
05/07/2018
25/06/2018
06/07/2018
26/06/2018
07/07/2018
27/06/2018
09/07/2018
28/06/2018
09/07/2018
29/06/2018
10/07/2018
30/06/2018
10/07/2018

-   Các dịch vụ khác liên quan đến việc đăng ký thi hoặc chuyển/ hủy lịch thi vẫn được cung cấp như thường lệ.

** Tại TP. Hồ Chí Minh:

-    Lịch trả kết quả thay đổi trong những ngày diễn ra tập huấn như sau:

Ngày thi

Ngày trả kết quả

22/06/2018
04/07/2018
23/06/2018
05/07/2018
24/06/2018
06/07/2018
25,26/06/2018
07/07/2018
27/06/2018
09/07/2018
28/06/2018
10/07/2018
29/06/2018
11/07/2018
30/06/2018
12/07/2018
01/07/2018
13/07/2018
02/07/2018
Lịch trả KQ như bình thường


  IIG Việt Nam tạm ngừng tiếp nhận đăng ký thi từ ngày 29/06/2018 đến 12h trưa ngày 02/07/2018.

-  Các dịch vụ chuyển/ hủy lịch thi vẫn được cung cấp như thường lệ.


 

          Dear Valuable Customers in Hanoi and Ho Chi Minh city,

   Due to IIG Vietnam’s internal training schedule, we would like to announce some changes in our provided services as following:

** In Hanoi:

-  Test results from June 22nd, 2018 to June 30th, 2018 will be provided as scheduled below:

 
Test date
Test results available
22/06/2018
04/07/2018
24/06/2018
05/07/2018
25/06/2018
06/07/2018
26/06/2018
07/07/2018
27/06/2018
09/07/2018
28/06/2018
09/07/2018
29/06/2018
10/07/2018
30/06/2018
10/07/2018

 

-  Our test registration service and other services related to test date change or cancellation will remain as usual. 

** In Ho Chi Minh city:

 Test results from June 22nd, 2018 to July 02nd, 2018 will be provided as scheduled below:

Test date

Test results available

22/06/2018
04/07/2018
23/06/2018
05/07/2018
24/06/2018
06/07/2018
25,26/06/2018
07/07/2018
27/06/2018
09/07/2018
28/06/2018
10/07/2018
29/06/2018
11/07/2018
30/06/2018
12/07/2018
01/07/2018
13/07/2018
02/07/2018
As normal


-   Our test registration service will not be provided from June 29th, 2018 to 12pm July 02nd, 2018.

-   Other services related to test date change or cancellation will remain as usual.

 

Thank you!

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.