Lịch thi và trả kết quả – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEIC SW 17/11/2021 13:30
15:00
IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 3 tuần
2 TOEIC 29/10/2021 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
3 TOEIC 27/10/2021 13:45 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
4 TOEIC 27/10/2021 13:45 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
5 TOEIC 27/10/2021 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
6 TOEIC 22/10/2021 13:45 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
7 TOEIC 20/10/2021 13:45 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
8 TOEIC 22/10/2021 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
TOEIC 22/10/21 DN