Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=67 Vị trí Trường Đại học Kinh tế Quốc dân